Plass avtalebetingelser

Plassavtale betingelser

Gjelder fra 01.09.2020

Disse vilkårene gjelder for alle som har plassavtalemedlemskap og kunder av Skoganvarre Villmark As
Avtalen som er inngått er mellom utleier heretter omtalt som UL, og plassmedlem heretter omtalt som medlem.

1. Leieobjekt - anvendelse
 • Leieforholdet omfatter plass for campingvogn og/eller spikertelt på anvist sted på Skoganvarre Villmark As. Plassen kan benyttes av eier, samt dennes foreldre/svigerforeldre eller eiers barn/barnebarn. Skal andre bruke plassen tar disse kontakt med resepsjonen og betaler normal pris døgnpris uten strøm, minus 50%
 • UL stiller den spesifiserte plass for campingenhet til medlemmet’s disposisjon, med de tilhørende fasiliteter som til enhver tid er gjeldene på/for campingplassen, basert på de vilkår som er spesifisert i disse betingelsene, samt spesifiserte regler og retningslinjer som omtalt i disse betingelsene.
 • Medlemmet har satt seg inn i plassreglementet og brannforskriften for campingplassen, og forplikter seg til å overholde disse. Plassreglementet ligger på disse websidene og brannforskrifter er ved oppslag på plassen. Medlemmet forplikter seg til å sette seg i eventuelle endringer i overnevnte retningslinjer.

2. Leieforholdet/medlemskapets varighet
 • Ved tegning av plassmedlemskapet uten binding, er det ingen oppsigelsestid.
 • Ved tegning av plassmedlemskapet med binding, binder man seg for 12 måneder.
 • Når bindingsperioden er over løper medlemskapet uten binding til medlemskapet sies opp.
 • Tildelt plass er tilgjengelig for medlemmet hele året.
 • Ved plassmedlemskap med binding, kan hver av partene si opp plassmedlemskapet med minst 1 måneds skriftlig varsel til opphør, enten via epost til post@sbilag.no, eller via minside.skoganvarre.no.
 • Oppsigelsen gjelder fra den perioden oppsigelsen blir gitt og ut neste periode (måned).
 • Medlemmet er forpliktet til å betale plassmedlemskapet ut oppsigelsestiden.
 • Plassmedlemskapet gjelder fra avtalen er inngått jmfr minside.
 • Alle plassmedlemskap løper automatisk til det sies opp.

3. Plassmedlemskapet pris, strøm og betaling

Plassmedlemskap er oppdelt i 2 forhold. Leie og strøm.

 • Prisen for plassmedlemskap utgjør 1100,- pr måned
  (løpende medlemskap og 12 måneders binding)
 • Prisen for plassmedlemskap uten binding utgjør 3490,- pr måned
  (løpende medlemskap og ingen binding)
 • A-konto strøm er satt til 500,- pr måned.
 • Totalt pr måned med spikertelt med a-konto strøm kr. 1600,- (12mnd binding)
  Totalt pr måned med/uten spikertelt med a-konto strøm kr. 3990,- (ingen binding)

UL har rett til å kreve leien endret i takt med konsumprisindeksen hvert år. Slik endring kan dog tidligst settes i verk et år etter siste leiefastsetting. Reguleringen vil bli foretatt juni hvert år.UL har rett til å kreve prisøkning som følge av uforutsette og unormale endringer i avgifter og strømutgifter og også oppgraderinger på plassen som medfører merverdi for plassmedlemmet. Endringer i prisen vil bli varslet via sms til medlemmene og informasjon på denne websiden. Prisendringer må gjøres med 1 måneders varsel før endringene kan ihverksettes.


Uteblitt betaling:
 • Dersom betaling uteblir forbeholder UL seg retten til å leie ut plassen til annen leietaker uten ytterligere varsel.
 • Dersom UL benytter seg av retten til å leie ut plassen til andre, bortfaller ikke UL`s krav til medlemmet etter disse betingelsene.
 • Dersom medlemmet ikke betaler innen 14 dager vil medlemmet ikke ha adgang til campingplassen eller den plassen medlemmet leier inntil betaling er gjort.

Strøm:

Strømforbruk betales a-konto forskudd og avregnes mot avlest måler som medlemmet plikter å montere i vogn/spikertelt ved innflytting.

 • Strømforbruk etter egen måler pr kilowatt time beregnes etter snittpris gjennom året + 10%
 • Der medlem ikke monterer egen strømmåler fastsettes strømforbruket på snittforbruk for hele plassen fordelt på antall medlemmer minus prosentandel egenbruk campingplass. Det gis ikke anledning for ettergivelse av strømbetaling for de som ikke har egen måler.
 • Måleravlesning sendes inn til post@sbilag.no 1 ganger i året.September vil man få varsel om at målerstand skal sendes inn og vil bli avregnet med ordinær faktura/kreditnota som skal gjøres opp på vanlig måte.
 • Avregningen gjøres kun en gang i året og avregningen kommer ca oktober/november måned, en gang i året.
 • Det er medlemmets annsvar å sende inn målerstand til post@sbilag.no jmfr punkt 5

4. Vann og strøm

Dersom det i framtiden blir montert vannposter vil disse inngå i leiesummen. Pr dato er vann tilgjengelig via hovedbygget.

 • Utgifter til elektrisitet er ikke inkludert i leiesummen. Medlemmet skal ha innvendig strømmåler installert. Medlemmet betaler a-konto forskudd og avregnes etter faktisk forbruk og faktisk pris + 10%, ved avlesning.
 • Medlemmet skal påse at strømkabelen (min. 2x2,5 mm2 + jord) fra tilkoblingsboks og til inntaket i vognen er hel, i hel lengde og i forskriftsmessig stand.
 • Det er medlemmets plikt å sørge for reparasjon på egen regning dersom det er oppstått feil i tilkoblingsboks.
 • Støpsel og stikkontakt må også være forskriftsmessig. Strømmåler avleses av medlemmet.
 • Medlemmet skal lese av måler når vogna tas ut av eller inn på området.
 • Dersom strømmåler ikke er montert vil medlemmet bli fakturert for stipulert strømforbruk beskrevet i denne avtalens punkt 3.

5. Medlemmets plikter

Medlemmet skal følge plassreglementet som gjelder til en hver tid. Og sørge for å oppdatere seg om dette om nødvendig. Medlemmet skal sørge for vedlikehold av sin plass på egen regning. Vedlikehold omfatter bl.a. ettersyn og ordinært vedlikehold av:

 • Egen campingvogn
 • Anlegg og innretninger på den leide plass som tilkoblingsboks
 • Strømkabler og andre kabler, ledninger eller slanger som medlem selv har satt opp
 • Gress rundt vognen klippes av medlemmet
 • Snø ryddes på egen plass
 • Sørge for å avlese strømmåler og rapportere dette til regnskapsavdeling for Skoganvarre Villmark As via epost til post@sbilag.no (NB! For å sikre korrekt informasjon kommer fram skal strømmåler tas bilde av og sendes via epost. IKKE facebook eller sms.)
 • Medlemmet skal behandle den leide plass med tilbørlig aktsomhet.
 • Medlemmet plikter å erstatte all skade utover vanlig slitasje som skyldes uaktsomhet fra ham selv eller noen han har gitt adgang til plassen
 • Medlemmet må overholde plassreglement for Skoganvarre Villmark AS og brudd på dette kan være oppsigelsesgrunn, se punkt 10. Plasssreglene finner du på infosiden.
 • Må, ved endring av betalingskort, endre betalingsinformasjon på min side.
 • Plikter å holde kontaktinformasjon, du opplyser ved din innmelding, oppdatert gjennom hele ditt medlemskap hos Skoganvarre Villmark.
 • Har 14 dagers angrefrist fra startdato for medlemskapet.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for personskader, tap av eller skade på eiendeler pga. Innbrudd eller andre årsaker.
 • Som medlem hos Skoganvarre Villmark plassleie aksepterer du å motta relevant informasjon på e-post, mobil og via min side. Medlemsopplysninger vil kunne benyttes av Skoganvarre Villmark til kontakt angående medlemskap herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

6. Utleiers plikter

UL plikter å stille den leide plass til rådighet for medlemmet til avtalt tid og i avtalt stand. UL plikter å gi medlemmet tilgang til vann samt tilkoblingspunkt for strøm. Det til en hver tid gjeldende reglement plikter UL å oppdatere disse websidene Ved endringer i reglement kunngjøres det via sms til medlemmene.


7. Bygging på campingplassen

Dersom medlemmet ønsker å sette opp midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, som for eksempel terrasser, levegg med tak, skal skisser forelegges UL for forhåndsgodkjennelse før noe arbeid igangsettes. UL er ansvarlig for å innhente eventuelle offentlige godkjennelser og for at offentlige krav og regelverk, herunder reglene i plan- og bygningsloven, følges. Det til enhver tids gjeldende regelverk for bygging på eiendommen til Skoganvarre Villmark AS skal følges. Byggverk på campingplassen ha diskré og landskapsvennlige farge. Fargevalg skal også godkjennes av UL.

Dersom medlemmet setter opp bygninger og andre konstruksjoner nevnt i dette punkt, uten skriftlig godkjennelse, kan medlemmet bli erstatningspliktig ovenfor Skoganvarre Villmark As, og vil måtte risikere å fjerne disse på egen regning. Merkostnader for behandling av slike saker vil bli belastet medlemmet.


8. Forbud mot framleie og overdragelse

Fremleie eller overdragelse av leiekontrakten er ikke tillatt uten UL skriftlige forhåndssamstykke. Da det er venteliste for å få plass på campingplassen, forbeholder UL seg rette til fritt å utpeke ny plassmedlem. Medlemmer kan ikke ta seg betalt for overdragelse av leieobjektet. Ved fremleie kan det ikke kreves høyere leie for plassen enn det som kreves av UL. Vogner som er til salgs, kan kunngjøres på egen oppslagstavle ved resepsjonsbygget.

Dersom vogn og/eller spikertelt og annet overdras sammen med leieobjektet(plassen), vil medlemmet bli belastet for kr 3000,- i sluttoppgjøret.


9. Båt

Alle båter skal merkes med navn. Plassering av båter skal kun skje etter skriftlig avtale med UL. Det er pr dato gratis å ha båter hos Skoganvarre Villmark AS


10. Fraflytting

Medlemmet plikter ved fraflytting å sette plassen i godt vedlikeholdt, ryddiggjort og rengjort stand. LT har, for egen regning, plikt til å fjerne fast inventar så som levegger, ledninger og andre faste installasjoner som medlemmet selv har montert/oppført. Skader på plassen som da måtte oppstå skal utbedres av medlemmet, evt. erstattes av denne. Medlemmet kan etter skriftlig avtale med UL, avtale at slike gjenstander eller innretninger blir igjen på plassen ved fraflytting. Er gjenstander eller innretninger ikke fjernet ved leiekontraktens opphør, kan UL fjerne disse på medlemmets bekostning, eventuelt overta disse vederlagsfritt. Eventuell campingvogn eller annet som står på plassen vil bli fjernet, og det vil bli avkrevd kr 100,- pr. døgn i leie fra leiekontraktens utløp og fram til disse blir fjernet. Utstyr og evnt campingvogn kan holdes tilbake inntil kostnadene med oppbevaringen dekkes, eller betryggende sikkerhet stilles.


11. Mislighold

Dersom disse betingelsene, reglement for Skoganvarre Villmark AS eller generelt Norsk campingreglement (oppslått på oppslagtavla utenfor resepsjonen) vesentlig eller gjentatte ganger misligholdes av medlemmet eller av de som bor i vognen, kan leiekontrakten sies opp med øyeblikkelig virkning. Blir leiesummen eller andre tilleggstjenester, ikke betalt innen 14 dager etter at skriftlig varsel etter tvangsfyllbyrdelsesloven § 4-18 har funnet sted på eller etter forfallsdag, kan medlemmet kastes ut uten søksmål og dom etter § 13-2 i tvangsfyllbyrdelsesloven. Flytter ikke medlemmet når leietiden er ute, kan medlemmet like ens kastes ut uten søksmål og dom etter § 13-2 i tvangsfullbyrdelsesloven. Skader som er påført området, eiendeler eller annet kan kreves erstattet. Opprydningsarbeid og annet som medlemmet ikke har utført tilfredsstillende blir belastet medlemmet.


12. Tvister

Tvister mellom partene om forståelsen eller gjennomføringen av nærværende avtale, skal søkes løst ved forhandlinger. I den utstrekning partene ikke blir enige, skal saken avgjøres etter norsk rett for de alminnelige domstoler i den rettskrets hvor eiendommen har verneting.


13. Erstatning av tidligere ordinære leieavtaler

Disse betingelsene erstatter alle tidligere avtaler. Eksisterende avtaler gjort med leietaker erstattes av disse betingelsene. Ved overgang fra gamle avtaler vil disse betingelsene gjelde fra det tidspunkt sms-varsel blir sendt til plassmedlemmet og 1 måned fram i tid.


15. Generelle kontraktsbestemmelser

Medlemskapet er et løpende avtaleforhold og gjelder inntil medlemmet selv sier opp avtalen, eller blir sagt opp.


Bindingstid

Skoganvarre Villmark plassleie er løpende abonnementsmedlemskap med eller uten bindingstid.
Bindingstiden starter ved kjøp av medlemskap med binding og løper til bindingstiden er løpt ut.
Når bindingstiden går ut fornyes medlemskapet automatisk med samme pris og uten binding.
Medlemskap uten binding er månedsbasert og det er ingen oppsigelsestid.


Mer om betalingsbetingelser - Månedlig trekk

Ved innmelding betaler man medlemsavgift og a-konto strømforbruk for en måned, samt innmeldingsavgift. Dette trekkes direkte fra din konto ved innmelding.


Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgiften er et engangsbeløp som trekkes første gang medlemmet melder seg på. Dersom medlemmet avslutter medlemskapet og melder seg på igjen innen 14 måneder fra tidspunktet medlemmet hadde sist betalt til så vil ikke påmeldingsavgiften bli trekt på nytt. Dersom det er over 14 måneder vil medlemmet bli trekt for påmeldingsavgift på nytt.


Fast betalingsoppdrag

Dersom ikke månedsavgiften lar seg trekke fra konto, vil Skoganvarre Villmark As via inkassobyrå anmode medlemmet omgående og senest innen 14 dager om å betale månedsavgift inklusive purregebyr og renter. Skoganvarre Villmark As i samarbeid med inkassobyrå forbeholder seg retten til å debitere rente i henhold til lov, administrative gebyrer, purregebyrer og inkassokostnader ved for sen eller uteblitt betaling.

Dersom medlemskap med binding ikke blir betalt etter en måned fra forfall, forfaller hele bindingsperioden til betaling.


Opsigelse av medlemskapet

Alle plassmedlemskap med binding gjelder det en gjensidig oppsigelsefrist på 1 måned. Plassmedlemskap uten binding kan sies opp uten frist. Dvs samme dag betalt medlemskap fornyes før kl. 1200.

Ønsker du å si opp medlemskapet ditt hos Skoganvarre Villmark As kan det gjøres på følgende måter:

 • Logg inn på min side si opp avtalen.
 • Send oss en epost, eller send en sms, eller privat melding på facebook så hjelper vi deg med oppsigelsen.

Personvern og personopplysninger.

Hva betyr dette for deg som bruker av skoganvarre.no og våre systemer?

Personopplysninger

Alle personopplysninger benyttes for at vi skal kunne yte god service, oppfylle vår del av avtalen, drive markedsføring og oppfylle de krav som ellers stilles til virksomheten vår.

Som kunde er du beskyttet av personopplysningsloven, noe som innebærer at personopplysningene du gir oss, ikke vil bli delt eller spredt til tredjeparter. Opplysningene behandles konfidensielt og brukes utelukkende til de formål som fremgår av siden, og som du godkjenner når du fyller inn opplysningene dine som kunde hos oss. Dermed kan du alltid føle deg trygg når du oppgir opplysninger som kreves for at bestilling via nettsiden skal kunne gjennomføres.


Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en tekstfil som lastes ned til datamaskinen din. Denne informasjonskapselen inneholder ikke personopplysninger. Informasjonskapsler brukes for å gi en bruker tilgang til ulike funksjoner. I en informasjonskapsel er det mulig å spore brukerens nettsurfing.

Det finnes to typer informasjonskapsler: Den ene typen lagrer en fil på datamaskinen din over lengre tid. Den andre typen informasjonskapsler er en midlertidig informasjonskapsel (session cookie). Slike informasjonskapsler brukes kun den tiden du surfer på nettstedet.

Informasjonskapsler brukes også for at vi skal kunne føre statistikk over hva som bestilles og hvor mye nettstedet generelt benyttes.

NB! Skoganvarre Villmark As bruker ikke i dag informasjonskapsler, men våre underleverandører kan likevel bruke dette.
Dersom noen av våre underleverandører, eller vi tar i bruk informasjonskapsler, vil du bli varslet om dette på gjeldende nettside.


Ønsker du mer informasjon?

Vil du ha mer informasjon om informasjonskapsler og loven om elektronisk kommunikasjon, kan du besøke Post- og teletilsynets nettsider:

Som medlem har du rett til informasjon fra Skoganvarre Villmark As om hvordan personopplysningene dine behandles. Medlemmer kan én gang per år, ved skriftlig og personlig signert forespørsel til Skoganvarre Villmark As, anmode om å få informasjon om hvilke opplysninger som er registrert om dem.

Brevet sendes til:
Skoganvarre Villmark As
Postboks 44
9735 Karasjok


Ved kjøp av medlemskap utenfor vanlig salgssted

Ved fjernsalg og salg utenfor utsalgssted gjelder angrerettloven § 10. Angrerettloven gir 14 dager ubetinget angrerett. Se nærmere forskrifter om angreskjema av 20.06.2014 (angrerettloven).

Ved bruk av angrerett der kunden har benyttet seg av tilbudet og trening skal kunden betale rimelige kostnader, eksempelvis tiden fra tjenesten ble første gang benyttet til tidspunktet angreretten ble fremlagt og dager delt på prisen for perioden og tjenesten som er kjøpt.

Smittevernsregler

Gjelder fra 15.06.2022/h7>

Disse vilkårene gjelder for alle medlemmer og kunder av Skoganvarre Villmark As og hører til under medlemsbetingelsene

Viktig informasjon om våre tiltak for smittevern

Sikkerhet er vår viktigste prioritet i forbindelse med bruk av våre fasiliteter på campingplassen og vi kan forsikre deg om at vi tar alle nødvendige forholdsregler for sykdom og smitte.

Nå er det ikke samme høye tiltak som under pandemien, men likevel skal vi vise hensyn og redusere risikoen for smitte. For å forebygge smitte har vi nå noen enkle forhåndsregler for deg og oss.

DETTE GJØR VI:
 • Følger med på anbefalingene fra myndighetene ovenfor vårt næringsområde.

DETTE GJØR DU:
 • Er du ikke helt frisk så hold litt mer avstand, og unngå kontakt om det er mulig.
 • Vask gjerne hendene med såpe og vann, eller bruk håndsprit når du skal til og fra fellesområdene.
 • Vi oppfordrer medlemmer og kunder til å vise sund fornuft for smittevern og om noen har spørsmål er det å ta kontakt med oss.