Informasjon - plassreglement

Plassreglement


Vi ønsker å ha det hyggelig og trivelig på campingplass.
Derfor har vi noen få trivselsregler. Vis ellers respekt og hensyn for alle som er på campingplassen

Alle brukere av plassen plikter å sette seg inn i plassreglementet og brannforskriften for campingplassen og følge dette.

1. Fullmakt, omfang, ansvar og tolkning

Reglementet er fastsatt av styret i Skoganvarre Villmark AS, og gjelder for alle som slår leir/er gjester på plassen. Det forutsettes at alle lojalt følger reglementet, dog er plassleder/vakt gitt fullmakt til å påtale eventuelle overtredelser overfor leietakere/gjester. Overtredelse kan medføre umiddelbar bortviselse fra plassen. Eventuelle tolkninger av reglementet avgjøres av Skoganvarre Villmark AS i hvert enkelt tilfelle og forbeholder seg retten til å foreta mindre fysiske endringer på område. Skoganvarre Villmark AS påtar seg intet ansvar for personlige eiendeler.


1.1 Opptreden

Enhver som oppholder seg på campingplassområdet skal i alle henseender vise høflighet, god opptreden og gjensidig respekt for andre på en slik måte at det hersker ro og orden. Nattero skal være mellom kl 23.00 og kl 0700 (lørdager fra kl 24.00), og unødig støy bør unngås. Skoganvarre Villmark AS kan i enkelte tilfelle samtykke i at felles arrangementer avsluttes senere enn kl 24.00. Hensynsfullhet skal også vises overfor stedets befolkning og deres interesser. Leietagere som opptrer i beruset tilstand, viser usømmelig opptreden eller forstyrrer ro og orden, kan bortvises fra området, om nødvendig med politiets hjelp. Det samme gjelder de som foretar avtrede utenom anviste toaletter, lar hund forurense plassen, kaster avfall eller tømmer urent vann utenfor anvist plass eller på annen måte skader de hygieniske forhold.


1.2 Atferd innenfor campingplassområdet

Kjørehastigheten er max 10 – ti – km/t . Bil/snøskuterkjøring er kun tillatt inne på campingområdet i tidsrommet kl 07.00 - 23.00. Kjør ikke unødig. For ekspempel til toalett og vannhenting.


1.3 Annen orden

"Hunder skal holdes i bånd og ekstrementer skal plukkes opp. Forlat servicehuset slik som du vil forvente å finne det. Rydd alltid etter deg.


2. Plassering av bil/vogn/utstyr

Vogn og/eller telt skal plasseres etter anvisning fra plassleder/vakt. Avstand til nabo skal være minimum 3m alle veier ihht gjeldende brannforskrifter. Le-skjerm, bord, stoler etc må plasseres innenfor egen tomt og slik at fri ferdsel i kjøreveiene ikke hindres. Alle vogner som er plassert innenfor campingområdet skal være mobile , dvs flyttbare. Vogner som ikke er flyttbare er å regne som hytter, jf Brannloven.


2.1 Parkering

Der det ikke er plass til tilhenger på egen tomt, skal den parkeres på anvist plass. Besøkende med bil/skuter skal parkere ute på parkeringsplassen. Egen bil parkeres innenfor egen plass og ikke til hinder for andre.


3. Tilkobling av strøm

"Strømuttak og strømmålere skal være merket. Det er strengt forbudt å bruke andres strømuttak. Leietaker er ansvarlig for å bruke godkjent kabel på minimum 2,5 kvadrat. Kabel skal ikke være lengre enn 25 meter uten skjøt. (se avtale)."


4. Spikertelt

Spikertelt skal ikke overstige 3*6 meter


4.1 Bygging

Ved bygging, maling og endring av allerede oppsatt byggverk, skal alltid Skoganvarre Villmark AS kontaktes for skriftlig godkjenning. (Se avtale)


5. Orden på plassen

Ved avreise skal det benyttede området etterlates rent og ryddig.


6. Varsling om flytting, endringer og salg av spikertelt

Ved flytting, salg av spikertelt, oppsigelse, og andre endringer som endrer leieforholdet skal alltid varsles SKRIFTLIG til epost post@sbilag.no. Ved varsling så skal man ikke foreta endringene uten at dette er bekreftet med tilbakemelding. Melding via sms, eller telefon holder ikke som skriftlig varsling. Unntak kan likevel gjøres med skriftlig tilbakemelding fra UL.


7. Miljø

Vi ber deg vise hensyn og verne om både natur og miljø - begge deler er avhengig av din beskyttelse.


Ved uro / brudd på plassreglene så vil det kun bli gitt en advarsel, deretter er det bortvisning fra plassen.

Ved behov så kan utleier kontaktes på tlf: 468 62958 (Marjo)
Skriftlige henvendelser kan gjøres enten pr post eller pr e-post: marjo@skoganvarre.com
Spørsmål vedrørende faktura, og medlemskap gjøres til epost: post@sbilag.no
Se for øvrig plass avtalebetingelser.

Åpningstider


De som har plassmedlemskap har adgang til plassen hele året.

Ordinære åpningstider

Campingplassen holder åpent hele sommerhalvåret fra mars til november.


Bemanning

I sesongen er campingplassen bemannet hele tiden.
Utenom sesong er campingplassen bemannet sporadisk, men ukentlig.

Sikkerhet

På Skoganvarre Villmark tar vi vare på hverandre. Ser du om noen trenger assistanse - hjelp vedkommende.

Gjør deg kjent med lokasjonen til førstehjelpsutstyret på campingplassen. Henvend deg til oss via facebook meldinger, telefon eller sms i nødstilfeller. Ved alvorlige skader, ring 113.


Kameraovervåking og fjernstyring

Vi har kameraovervåking på campingplassen på grunn av sikkerhet å service til våre kunder og medlemmer.
Vi har følgende områder overvåket?

  • Hovedbygning innvendig Kasse og disk og kjøkken.
  • Utvendig ytterdør hovedbygning
  • Utvendig alle vinduer

Vi har opptak inntil 7 dager tilbake.

Om du har spørsmål til kameraovervåkingen eller er usikker på hva vi overvåker. Ta kontakt og vi vil gi deg mer informasjon

Plasskart

Her har du oversikt plassering og nummerering på leieplassene på campingplassen.